Klachtenbehandeling cliënten

Klachtenbehandeling cliënten:

LucVal Care doet haar uiterste best om u de best mogelijke zorg te leveren. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Als u niet tevreden bent over de geleverde zorg, dan kunt u dit het beste meteen bespreekbaar maken met de wijkverpleegkundige. Mocht de wijkverpleegkundige geen oplossing kunnen bieden voor u, dan kunt u contact opnemen met kantoor en uw situatie voorleggen. De medewerkers op kantoor zullen dan samen met u kijken naar een oplossing. Uw klacht wordt ten alle tijden geregistreerd. Al onze medewerkers zijn op de hoogte van de geldende klachtenprocedure.

Uw klacht of uiting van ongenoegen kunt u ook digitaal via het klachtenformulier bij ons indienen via info@lucvalcare.nl.

Het klachtformulier kunt u hier downloaden.

In het geval dat u er met de medewerkers van kantoor ook niet uitkomt of zich anderszins niet gehoord voelt, dan kunt u de klacht voorleggen aan de onafhankelijke klachtenfunctionaris.

De onafhankelijke klachtenfunctionaris:

Op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) moet een persoon die een klacht heeft over de zorgverlening van een zorgaanbieder de gelegenheid krijgen om de klacht voor te leggen aan een klachtenfunctionaris. Deze klachtenfunctionaris onderzoekt op basis van een klacht onder meer of de zorgorganisatie de zorg veilig, doeltreffend, doelmatig, tijdig en cliëntgericht heeft verleend. Bovendien kan de klachtenfunctionaris u helpen bij het opstellen van de klacht.

De klachtenfunctionaris is objectief en kan u informeren over de klachtenafhandeling binnen onze organisatie. Zij neemt de klacht in ontvangst en bewaakt de procedure.

Een klacht indienen:

U kunt de klachtenfunctionaris bereiken via:

De behandeling van een klacht is gericht op het bereiken van een voor u en LucVal Care bevredigende oplossing.

De klachtenfunctionaris bespreekt met u de klacht en zal in eerste instantie proberen om de klacht door bemiddeling op te lossen. Lukt dit niet, dan kan de klachtenfunctionaris een overleg organiseren waarin u en LucVal Care oplossingen kunnen bespreken. De klachtenfunctionaris kan daarbij deskundigen uitnodigen of raadplegen.

Uiterlijk zes weken na ontvangst van de klacht brengt de klachtenfunctionaris een advies uit, waar de zorgaanbieder binnen twee weken op moet reageren. Dit kan met nog eens vier weken verlengt worden indien de klachtenfunctionaris dit nodig acht. U wordt hiervoor schriftelijk op de hoogte gehouden.

Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een klacht bij de klachtenfunctionaris.

Houd er rekening mee dat klachten -of onderdelen daarvan- van financiële aard niet in behandeling worden genomen.

De geschillencommissie:

Als de ondersteuning door de klachtenfunctionaris niet leidt tot een voor u bevredigende oplossing dan kunt u een formele klacht indienen bij de geschilleninstantie De Geschillencommissie Zorg.

De geschilleninstantie kan een bindend advies uitbrengen en kan een schadevergoeding toekennen. De geschilleninstantie doet uiterlijk binnen zes maanden na het voorleggen van de klacht uitspraak. 

Uitgebreide informatie over het indienen en in behandeling nemen van een klacht leest u hier https://www.degeschillencommissiezorg.nl/procesinformatie/.